Dagblad070 | Nieuwe Economic Board vooral voor Haags MKB

Nieuwe Economic Board vooral voor Haags MKB

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De Stichting Economic Board The Hague draagt bij aan het aantrekkelijker maken van de stad door initiatieven te starten om de nieuwe economie aan te jagen. Het samenwerkingsverband van ondernemers werkt samen met andere ondernemers (-organisaties), overheden (semi-overheidsorganisaties) en kennisinstellingen om de economische concurrentiepositie van Den Haag te verstevigen.

Voor de komende twee jaar is gekozen voor drie programmalijnen: Banen van de toekomst, Next Economy en Ondernemerschap. De focus ligt op de bijdrage aan behoud en groei van banen met name voor inwoners met een middelbare beroepsopleiding. Daarnaast streeft de Economic Board naar het zichtbaar maken van Den Haag als innovatieve ondernemende stad. Investeringen moeten duidelijker zichtbaar worden in en buiten de stad.

Henk Jagersma, voorzitter Economic Board The Hague, stelt dat zijn board de werkgelegenheid in de Hofstad wil versterken: “En dan met name binnen het Midden- en Kleinbedrijf. Wij verbinden sectoren die elkaar nu nog onvoldoende vinden door projecten gericht op de nieuwe economie te initiëren. In nieuwe coalities koppelen we bedrijven aan overheden en kennisinstellingen. Dit zal gebeuren in afstemming met de huidige initiatieven. Coalities met bestaande initiatieven en een helder economische Haags profiel gaan zorgen voor banen en nieuwe economische groeisectoren. Een goed voorbeeld is onze inzet om te komen tot een ‘Convenant Energietransitie’, waarin we samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen willen komen tot een goede aansluiting van het aanbod van het Haagse onderwijs op de vraag naar werkgelegenheid rondom de energietransitie.”

Als trekker en aanjager wil de Board projecten in beweging zetten door het inzetten van kennis, haar (internationale) netwerk en capaciteit. Bij de start zijn de volgende zes projecten in gang gezet:


  • Programmania: Basisschool- en middelbare scholieren komen nauwelijks in aanraking met programmeren en engineering. I.s.m. het Haagse onderwijs wil de Board hen een mogelijkheid bieden om op een Experience Centre les te krijgen

  • The Plant of the Future: Hierbij ligt de focus op scale-up bedrijven die ondersteund worden bij een volgende ontwikkeling naar tweede of derde groeiscenario.

  • Jongeren ondersteunen BedrijfsInvesteringsZones (BIZ): De bedrijfsinvesteringszones in Den Haag vertegenwoordigen ca. 2.500 ondernemingen. Zij hebben medewerkers tekort om de BIZ te onderhouden en te versterken. Niet schoolbare maar wel leerbare werkloze jongeren kunnen een pool vormen om deze zones en ondernemingen te ondersteunen.

  • Cybersecurity in het MKB: Cybersecurity mag niet alleen het beeld oproepen van een sector die wordt gedomineerd door hbo en universitair geschoolde werknemers. Er bestaan plannen voor onderwijsmodules bij ROC Mondriaan en HSD, om mbo'ers te betrekken bij cybersecurity. De Board ziet kansen voor mbo 3&4 en vervolgens de kans ze door te laten stromen het HBO. Voor de Board is het van belang om partijen te verbinden, draagvlak te organiseren en een plan te presenteren. Den Haag zal de eerste stad zijn die dat goed voor elkaar heeft.

  • House of Skills- groene werkgelegenheid: Een nieuw concept voor Den Haag om mensen op te leiden en toe te leiden naar groeisectoren van de Haagse economie. Toegang tot de arbeidsmarkt is ook nadrukkelijk bedoeld voor werklozen, werkzoekenden en zij-instromers. Gezien de maatschappelijke opgave om bestaande en nieuwe woningvoorraad te verduurzamen stijgt de komende jaren de vraag naar mensen met vaardigheden rond techniek, duurzaamheid en schone energie. De focus ligt op de energietransitie.

  • Den Haag Werkt!: Een groots interactief ontmoetings- en kennisevent waar ondernemers, kennisdragers, werkgevers, werknemers en werkzoekenden elkaar ontmoeten en inspireren, om elkaar te versterken door kennisdeling, samenwerking en het ontwikkelen van initiatieven. Een event dat ondernemerschap omarmt, anticipeert op kansen en toekomst, en dat Den Haag als zodanig positioneert.


Foto: Digitaal Dagblad