Dagblad070 | Nieuwe Haagse strategie bedrijfshuisvesting

Nieuwe Haagse strategie bedrijfshuisvesting

mainImage

Er is een groot tekort in Den Haag aan huisvesting waar bedrijven behoefte aan hebben. Den Haag groeit hard en de ruimte is schaars. Het aantal inwoners is sinds 2000 met 95.000 gestegen en blijft jaarlijks met 5.000 bewoners stijgen. Voor die mensen is er ook werk nodig. Om te kunnen werken, is er huisvesting nodig voor bedrijven. Een groeiende stad moet ruimte bieden aan nieuwe succesverhalen van ondernemers.

Meer ruimte voor bedrijvigheid is dan ook belangrijk voor de werkgelegenheid en levendigheid voor de huidige en de toekomstige inwoners van de stad. Het bestaande beleid uit 2005 is verouderd. Het geeft geen antwoord meer op de wijzigingen in de Haagse economie, de sterk bevolkingsgroei, de daarbij achterblijvende groei in werkgelegenheid en de sterk gegroeide eisen op het gebied van duurzaamheid. Dit vraagt om een nieuwe overkoepelende strategie voor bedrijfsruimte voor ondernemers.

Die nieuwe strategie wordt vandaag gepresenteerd door wethouder Economie Richard de Mos. “Hoe meer bedrijfsruimte we hebben, hoe meer we die kunnen vullen. Dat is goed voor de groei van Haagse banen en dus voor de lokale economie. Daarmee zorgen we ook voor minder mensen in de bijstand. Dan rookt de Haagse schoorsteen weer.”

In een stad waar weinig ruimte is en waar het aantal inwoners sterk groeit moet de ruimte optimaal benut worden. Daarom zet de gemeente bij bedrijfshuisvesting in op vernieuwing door herontwikkeling en toevoegen van extra meters, op intensivering door slimmer gebruik van de ruimte en de hoogte en functiemenging waar dat bedrijvigheid niet in de weg zit en verduurzaming om toekomstbestendige terreinen te ontwikkelen.

Daarbij heeft de gemeente aandacht voor wensen en eisen die ondernemers bij bedrijfshuisvesting hebben, zoals kleinschaligheid, schakelbare ruimten en betaalbaarheid om niet te bouwen voor leegstand. De gemeente Den Haag moet hierin een actieve rol spelen door voorwaarden te scheppen voor en ruimte te bieden aan vernieuwing, intensivering en verduurzaming.

Dit doet de gemeente met de volgende maatregelen:

•    Heldere kaders: wat mag waar wel en wat mag waar niet?
•    Markt verleiden;
•    Actieve aanwezigheid;
•    Samenwerking met ondernemers en belangenorganisaties;
•    Regionale aanpak ontwikkelen met Business Park Haaglanden en de MRDH.
 
Deze strategie onderstreept het belang van bedrijfshuisvesting voor ondernemerschap en banen en een levendige stad. De gemeente moet de bedrijven die Den Haag groot maken koesteren en ruimte bieden aan deze en andere ondernemingen om te groeien, te investeren en werkgelegenheid creëren voor onze inwoners. De Mos: “We gaan nu focussen op wat we als eerste gaan doen: gebiedsontwikkelaars aanstellen als contactpersoon vanuit de gemeente, herontwikkelen van de Fruitweg, ZKD en Uitenhagestraat, en ten slotte de samenwerking bevorderen met de besturen van de bedrijventerreinen.”

Robert Medenblik, voorzitter van bedrijventerrein ZKD, reageert enthousiast op de langverwachte strategie: “We hebben lang moeten wachten op de bedrijfshuisvestingstrategie en dat gaf onduidelijkheid over de visie vanuit de gemeente op ons bedrijventerrein. Deze bedrijfshuisvestingstrategie is in goed overleg met de bedrijventerreinen in Den Haag tot stand gekomen, wij zijn dan ook tevreden met het resultaat. Het geeft visie en duidelijkheid voor de ondernemers op onze bedrijventerreinen, dat is uiteindelijk wat ondernemers nodig hebben om hun beleid voor de langere termijn vast te stellen. Een stap vooruit voor de economie en werkgelegenheid in Den Haag.”