Dagblad070 | 300 miljoen Eneco-gelden naar mobiele duurzaamheid

300 miljoen Eneco-gelden naar mobiele duurzaamheid

mainImage

Het college heeft dinsdag zijn voorstel met betrekking tot de verdeling van de zogenoemde Eneco-gelden naar de raad gestuurd. De 673 miljoen euro die de stad heeft ontvangen voor zijn aandelen in het energiebedrijf, bieden de stad volgens het college 'de kans om duurzaam te investeren op de lange termijn'.

Het grootste deel van de 673 miljoen euro wordt zoals in het coalitieakkoord is voorgesteld ondergebracht in vijf speerpunten van het beleid van het nieuwe college. Dat betekent dat er 50 miljoen euro wordt aangewend als extra impuls voor betaalbaar wonen voor sociale woningbouw en starterswoningen. Daarnaast gebruikt het stadsbestuur 10 miljoen euro voor de noodzakelijke ICT-impuls in het gemeentelijk apparaat.

Van de resterende ruim 610 miljoen euro wil het college verreweg het grootste deel, 305 miljoen euro, gebruiken voor het verbeteren van de duurzame mobiliteit in de stad, de zogenoemde mobiliteitstransitie. Voor verbeteren, versterken van de duurzaamheid en de energietransitie heeft het college zo'n 180 miljoen euro uitgetrokken in het voorstel, de resterende 20% (120 miljoen euro) gaat wat het college betreft naar het verhogen van de kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en in de sociale woningbouw.

Voor wat betreft de zogenoemde speerpunten Verbeteren duurzame mobiliteit en Duurzaamheid en energietransitie neemt het college in de begroting 2021-2024 een verdeling van de middelen naar thema’s of projecten op. "Die dienen dan als vertrekpunt voor de verdere uitwerking", zo valt te lezen in het voorstel aan de raad.

Voor wat betreft het speerpunt Duurzaamheid en energietransitie gaat conform het coalitieakkoord in totaal 24 miljoen naar verduurzaming van de sportaccommodaties en verduurzaming van de openbare ruimte .

Bij Gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw stelt het college de raad de volgende verdeling voor: De Kust Gezond 18 miljoen euro, Laan van NOI 12 miljoen euro, CS-Gebied 18 miljoen euro, Holland Spoor-Gebied 18 miljoen euro, de Binckhorst 18 miljoen euro en voor Den Haag Zuidwest 36 miljoen euro.

Wat betreft de specifieke besteding van de gelden in projecten, wijst het college de raad op eerder afgesproken spelregels. Die houden onder meer in dat het college projecten en investeringen aandraagt bij de gemeenteraad. Die beslist over projecten groter dan 2,5 miljoen euro.

Het college geeft aan het verstandig te vinden om de Eneco-middelen in te zetten als zogenoemde cofinanciering. "Hiermee kan een vliegwieleffect ontstaan om met behulp van meerdere partijen een grote investering te realiseren die de spankracht van de individuele partijen te boven gaat", aldus het stadsbestuur in het voorstel. "Als de gemeente bijdragen van derden ontvangt voor investeringen, wordt in beginsel bij de uitvoering van deze projecten allereerst een beroep op deze middelen gedaan. Als sluitstuk worden dan de gemeentelijke middelen aangewend, conform de gangbare gedragslijn."

In het raadsvoorstel geeft het college ook aan dat de financiële kengetallen voor de gemeente drastisch verbeteren door de Eneco-gelden. De netto schuldquote (de schuldenlast t.o.v. de eigen middelen) bijvoorbeeld bedraagt nu in 2021 44,8 procent, zonder de Eneco-gelden zou het gaan om een percentage van 64,2.