Dagblad070 | College: kabinet dient met meer geld te komen
mainImage

College: kabinet dient met meer geld te komen

15 september 2020, 15:42 uur
Politiek

Het college mag dan enigszins tevreden zijn over de plannen van het kabinet dat 'laat zien dat het wil investeren in woningen, duurzame mobiliteit, werkgelegenheid en economische groei', maar het blijft erop hameren dat de stad 'niet meer voldoende is toegerust om haar rol in de lokale samenleving goed waar te kunnen maken. Het Rijk zal met meer geld over de brug moeten komen', aldus burgemeester Jan van Zanen in een reactie op de kabinetsplannen.

Volgens hem zijn de investeringen die het kabinet aankondigt voor de stad van groot belang. Den Haag groeit de komende jaren fors groeit, zoals bekend naar verwachting met 100.000 inwoners tot 2040. De toekenning van 71 miljoen euro uit de 1e tranche woningbouwimpuls maakt dat de stad op korte termijn 9.000 woningen versneld kan bouwen. “Den Haag bouwt aan een groene, veilige en bereikbare stad waar inwoners trots op zijn. Investeren in werk, woningen, goed openbaar vervoer en voorzieningen geeft perspectief aan onze inwoners en toekomstige generaties“, stelt Van Zanen.

Het college is blij met het aangekondigde Nationaal Groeifonds dat grootschalige investeringen in economie, innovatie en infrastructuur mogelijk zal maken. "We hopen op investeringen op korte termijn, die de groeicapaciteit van ook de Zuidelijke Randstad structureel zullen vergroten. "

De burgemeester wijst er in zijn reactie op dat corona het economisch en maatschappelijk leven blijft domineren. Handhaven wordt steeds moeilijker zo constateert hij, en de druk op politie en boa’s neemt steeds meer toe. Daar komt bij dat de crisis niet alleen leidt tot een stijging van de gemeentelijke uitgaven, aan extra bijstandsuitkeringen of het anders inrichten van de openbare ruimte, maar ook zoals duidelijk is geworden tot minder (belasting)inkomsten. De 770 miljoen euro voor de gemeenten die het kabinet recent beschikbaar stelde noemt hij een goede eerste stap 'maar is lang niet voldoende'.

Al jaren wijst de gemeente er op dat zij er de afgelopen jaren vele taken bij heeft gekregen, zoals de WMO en de Jeugdzorg, maar dat het steeds moeilijker om al deze taken ook fatsoenlijk uit te voeren omdat de benodigde gelden niet door het Rijk worden uitbetaald.

 


Foto: ANP