Dagblad070 | Gaat opdelen woningen voor verhuur gewoon door?

Gaat opdelen woningen voor verhuur gewoon door?

mainImage

In juni 2019 nam de gemeenteraad de huisvestingsverordening 2019 aan. Hierin is ook een verbod op het splitsen van woningen opgenomen voor bijna geheel Den Haag. De Haagse Stadspartij ziet echter dat na de ingangsdatum van 1 juni 2019 nog steeds aanvragen voor splitsing in behandeling worden genomen én nog belangrijker, ook toegekend. Fractievertegenwoordiger Tim de Boer: “Het is voor de burger niet meer te begrijpen wanneer je nu wel of niet mag splitsen. Dit maakt het voor inwoners van Den Haag ook geheel onduidelijk waar zij aan toe zijn en welke rechten zij hebben”.

In de huidige situatie worden omgevingsvergunningen voor splitsing wel toegekend, alleen om er daadwerkelijk gebruik van te kunnen maken is ook een woningsvormingvergunning nodig. De aanvragen hiervoor worden niet gepubliceerd en het is onduidelijk of er controle is. Fractievertegenwoordiger Tim de Boer: “Is er wel controle op de vergunningen? Of kunnen eigenaren gewoon splitsen en de gesplitste woningen verhuren? Dat laatste zien we in een paar concrete gevallen al gebeuren”. De Haagse Stadspartij heeft daarom de onderstaande vragen over het vergunningsproces en de controle daarop gesteld.

Ook ziet de Haagse Stadspartij een grote toename in het aanvragen van woningonttrekking voor de onzelfstandige verhuur. Dit lijkt het nieuwe verdienmodel te zijn voor de huisjesmelkers. “Door eerst een woning om te zetten naar kamerverhuur en vervolgens een dakopbouw met nog meer kamers aan te vragen omzeilen vastgoedeigenaren de regels. Ze gaan zo lijnrecht in tegen de oorspronkelijke ideeën achter de regeling voor dakopbouwen, namelijk letterlijk ruimte maken waardoor gezinnen in de stad kunnen blijven”. Ook lijken de kamers gebruikt te worden voor korte verhuur o.a. in de toeristische sector. Wij vragen ons af wat de regels voor de kortdurende verhuur zijn.

Gelukkig zien steeds meer partijen de gevolgen van het huidige kamerverhuurbeleid. We vragen ons af of het beleid wel duidelijk genoeg is en voldoende rekening houdt met de omgeving.  En of de wethouder van plan is op korte termijn actie te ondernemen om splitsing en kamerverhuur echt aan banden te leggen. De HSP heeft schrfitelijke vragen over de splitsing van woningen.