Nieuw stadsbestuur wil miljoenen extra investeren in de stad

16 September 2022, 16:17 uur
Politiek
mainImage

Het nieuwe stadsbestuur wil extra investeringen doen in schone, leefbare en veilige wijken, de duurzaamheid van de minst energiezuinige woningen en de bouw van betaalbare woningen. Ook komt er meer gerichte aandacht en steun voor kinderen, jongeren en gezinnen die het moeilijk hebben.

Dit zijn enkele van de maatregelen die worden aangekondigd in het coalitieakkoord 2022-2026 dat vrijdag is gepresenteerd door D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Het akkoord, heeft de titel ‘Voor een stad die tegen een stootje kan’ meegekregen.

De vijf partijen maken in het akkoord ook de namen van de acht kandidaat-wethouders bekend. Zeven van de kandidaten zijn reeds wethouder, de achtste wordt Mariëlle Vavier.

Investeringen

De coalitiepartners willen investeren in de buitenruimte en in de aanpak van notoire overtreders en overlastgevers. Wijken die te kampen krijgen met meerdere problemen, kunnen rekenen op extra, gerichte aandacht. Ook in deze aanpak wordt extra geld gestoken. Dat is ook het geval met de aanpak van criminaliteit, zoals bijvoorbeeld criminele jeugdgroepen.

De nieuwe coalitie wil ook iets gaan doen aan het tekort aan betaalbare woonruimte. In het coalitieakkoord wordt gekozen voor een hoger percentage betaalbare woningen, zowel koop als huur, in het zogenaamde middensegment. Leegstand, verkrotting en slechte verhuurders worden aangepakt. De inzet van de Haagse Pandbrigade wordt uitgebreid. De coalitie verruimt de regels rond verkamering om meer ruimte te maken voor studentenhuisvesting. En er wordt extra geïnvesteerd in maatschappelijke voorzieningen.

Tekst gaat door onder foto.

Versnelling verduurzaming

Ook op het gebied van verduurzaming wordt een impuls gegeven. Het tempo van het isoleren en opknappen van woningen wordt verhoogd naar 10.000 per jaar.

Om de bestaanszekerheid en kansengelijkheid in onze stad te vegroten investeert de coalitie in preventie, zo blijkt uit het akkoord. Of het nu gaat om criminaliteit, de veiligheid op straat of de gezondheid, jeugdhulp, sport, onderwijs, cultuur, taalhulp, werk en armoede en een goeie start voor kinderen. Op al deze terreinen wordt extra geld uitgetrokken.

Dienstverlening

De dienstverlening aan inwoners en ondernemers wordt verbeterd en het contact met de gemeente directer. De coalitie wil dat de gemeente dichter bij de bewoners en ondernemers staat. Onder meer door meer aanwezig te zijn in wijken en buurten. Daarmee reageert de coalitie op de klachten die hierover zijn geuit.

Om al deze plannen te betalen moet de Hagenaar wel meer gaan betalen. Het gaat dan onder meer om de Onroerendezaakbelasting, het kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing en de parkeertarieven. Bovendien wordt er een fonds ingericht dat moet helpen bij het aantrekken van bijdragen uit Europese en Rijksregelingen.