Dagblad070 | Nota stadsnatuur: tussen wensen en mogelijkheden
mainImage

Nota stadsnatuur: tussen wensen en mogelijkheden

30 augustus 2020, 12:32 uur
Politiek

In de deze maand aan de raad toegestuurde nota Stadsnatuur, probeert het college een weg te vinden tussen de wens te werken aan een noodzakelijke vitale stadsnatuur en de steeds grotere verdichtingsopgave waar de stad voor staat. Door het stijgende aantal inwoners neemt de druk op de openbare ruimte steeds meer toe. De toenemende isolatie van woningen, noodzakelijk voor de energietransitie, is een uitdaging voor ondermeer vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen die juist in gebouwen leven. Ook leidt het grote, doorlopende aanbod van voedsel in de stad er te dat sommige diersoorten onnatuurlijke hoge dichtheden kunnen bereiken.

Toch kent de nota de nodige ambities. Het college wil het Haagse groenblauwe netwerk natuurlijker inrichten en uitbreiden, bij het beheer van groen en water zal nadrukkelijker rekening worden gehouden met de leefomstandigheden van planten en dieren, er dient plantenrijk, helder stadswater te zijn met voldoende schuilplekken voor waterdieren maar ook streeft het stadsbestuur naar het beheersbaar houden van overlast veroorzakende planten en dieren. Mede daarom wil het college bewoners meer betrekken bij de stadsnatuur, onder meer via actieve communicatie en publieksacties.

In de Nota Stadsnatuur komt het college naast algemene doelen, ook met een rits van specifieke punten waar het zich op wil richten. Zo stelt het voor een groot aantal, 14, gebieden toe te voegen aan het netwerk van ecologische verbindingszones. Het gaat daarbij dan bijvoorbeeld om groenstroken ten zuidoosten van het Hoek van Hollandpad en ten zuiden van het Deltaplein, de groenstrook inclusief watergang rond het Stokroosveld, de groenstrook inclusief watergang (Verversingskanaal) tussen de Kranenburgweg en de Houtrustweg, de groenstrook langs de Duinvallei, het Wijndaelerduin en de Schapenatjesduin (de ”Puinduinen”), groenstroken inclusief watergangen langs de Wijndaelersingel, de Beethovenlaan, het Beethovenpad, het 1e Strauspad, het Pauline de Haan-Manifargespad, de Paletrinaweg, ten westen, noorden en oosten van de Strauslaan en ten noorden en zuiden van het 2e Strauspad, de groenstrook tussen de Hofzichtlaan en het Isabellaland, ten noorden van de flatgebouwen aan het Catharinaland, de groenstrook ten zuiden van het Albertina Agnespad en de groenstroken inclusief watergang en middenberm ter hoogte van de Lozerlaan tussen het Kraayensteinpad en de Loosduinse Hoofdstraat.

Ook neemt het college zich in de Nota voor om, ter bescherming en ontwikkeling van voldoende leefgebied voor wilde bijen en vlinders in ecologische verbindingszones, voldoende bloemrijke zones te behouden en te ontwikkelen en om die reden bomen alleen maar aan te planten en te vervangen op basis van een beheer- en inrichtingsplan. Ook is het nadrukkelijk de bedoeling het ecologisch maaibeheer de komende jaren gefaseerd uit te rollen over de gehele stad en waar mogelijk gazonbeheer om te zetten naar ecologisch beheer. Tevens zal er voortaan bij elke herinrichting en omvorming van de openbare ruimte verplicht een natuurkansenscan dienen te worden opgsteld. 

 


Foto: Gemeente Den Haag