Dagblad070 | Wij Weimar wil noodverordening Weimarstraat

Wij Weimar wil noodverordening Weimarstraat

mainImage

Er moet een noodverordening komen voor het gebied Weimarstraat en Beeklaan waarin een aantal zaken wordt geregeld: - de BIBOB regeling wordt toegepast voor elke vastgoedtransactie; - geen bedrijfsvergunning en/of vastgoedtransactie meer zonder duidelijkheid over herkomst geld (BIBOB) ; - alle schimmige panden in de Weimarstraat (en ook de Beeklaan) worden uitgepluisd op onrechtmatige bewoning, verbouwing, gebruik buiten de bestemming; - het meldnummer voor wantoestanden zoals overbewoning, langdurige leegstand, achterstallig onderhoud enz. wordt nog eens onder de aandacht gebracht van bewoners en bedrijven in heel Regentes/Valkenbos. 

Dat stelt de groep Wij Weimar voor aan de gemeente Den Haag. "Om de aanpak aan te jagen en effectief te maken wordt voor de duur van twee jaren een functionaris aangesteld die met 'de poten in de straat' en in directe verbinding met politie, justitie en de burgemeester misstanden aanpakt; - er worden middelen ter beschikking gesteld om een Wijkontwikkelingsmaatschappij op te richten die leegstaande panden in het gebied aankoopt en herontwikkelt, het onlangs door een particuliere partij aangekochte en her-ontwikkelde pand van Epskamp (hoek Weimarstraat/ Beeklaan) strekt wellicht als aanbeveling tot wat het kan opleveren. Tegelijkertijd wordt, in de geest van de Visieontwikkeling Weimarstraat, met bewoners en ondernemers een aanpak gestart om korte- en lange termijn maatregelen tot stand te brengen. Wij realiseren ons dat wat wij vragen geld en menskracht vergt, maar waar een wil is, is een weg en ook al komt of kan niet alles tegelijk, begin alvast, doe met ons mee!"besluit de groep in een brief aan de gemeente.

Wij Weimar reageert hiermee op het zeer negatief in het nieuws komen door een artikel in weekblad De Groene, waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek naar schimmige activiteiten in ReVa en de Weimarstraat. "Hoewel het schokkend was te ervaren hoe ernstig en verbreid de situatie is in onze mooie wijk Regentes Valkenbos, het was eigenlijk geen verrassing. Al geruime tijd vragen bewoners en ondernemers, aandacht voor de situatie en hulp van de gemeente. Die krijgen we ook, maar dit is volstrekt onvoldoende om de zaken te stoppen en te keren. Zo hebben we het afgelopen jaar verschillende activiteiten ondernomen om het probleem onder de aandacht te krijgen van u, de raad, en het college van B&W. Dit heeft geresulteerd in extra politietoezicht door een politiecamera op de hoek van de Weimarstraat en de Noorderbeekdwarsstraat, een bezoek van wethouder De Mos en gesprekken met ambtenaren van het Stadsdeel en Stadhuis. Ook heeft het stadsdeel met de koffieshops in dit deel van de Weimarstraat afspraken gemaakt over het terugdringen van de overlast die bezoekers aan de koffieshops tot in de nacht met zich meebrengen. Zo nu en dan staan er gastvrouwen en/of gastheren voor deur van de koffieshops."

Een werkgroep van deskundige bewoners heeft inmiddels een visie ontwikkeld over de inrichting, verkeers-en fietsveiligheid, alsmede branchering in de Weimarstraat. De visie is gebaseerd op eigen deskundigheid en op vele gesprekken met bewoners en ondernemers. "Voortbordurend op dit visiestuk willen wij de straat betrekken bij verdere uitwerking van de inrichting en gebruik van de straat. Hiervoor wordt gedacht aan interviews met ondernemers, ontwerpateliers met bewoners en aansluitend daarop bijeenkomsten over de opbrengsten en het vaststellen van gedeelde actiepunt. Dit proces zal onverminderd doorgaan, maar de problematiek in de Weimarstraat is complex, zoals ook de Groene constateert. Om dit aan te pakken en de zaken ten goede te keren is een stevige aanpak vanuit de overheid (gemeente en politie) nodig," zo stelt de groep. 

Wij Weimar hoopt snel met de gemeente in gesprek te kunnen gaan.


Foto: Google Maps