Ook bezwaar Crossing Border gegrond verklaard

8 February 2021, 11:40 uur
Politiek
mainImage

Voor de tweede keer dit jaar heeft de Adviescommissie bezwaarschriften, een onafhankelijke gemeentelijke commissie, een bezwaar van een kunstinstelling tegen een advies van de commissie-Leertouwer gegrond verklaard. Ging het eerder over het advies wat betreft de Stichting Ciconia Consort, dit keer gaat het om Crossing Border dat tegen het advies van de kunstencommissie bezwaar had aangetekend.

Het bezwaar van de organisatie betrof het feit dat een van de leden van de commissie-Leerttouwer belang had bij een negatief beluit over het toekennen van een subsidie, gevraagd werd 440.000 euro per jaar, aan Crossing Border. Commissielid Ellen Walraven had tijdens de procedure gesolliciteerd bij Writers Unlimited, waar zij uiteindelijk ook directeur werd vorig jaar. Volgens de commissie-Leertouwer moest niet Crossing Border subsidie krijgen maar Writers Unlimited.

Al tijdens de procedure leidde dat tot veel onrust en kritiek, ook vanuit de raad. Volgens de commissie-Leertouwer was er echter weinig tot niets aan de hand, en was Walraven uiteindelijk ook niet echt betrokken bij het negatieve advies dat er uiteindelijk uitrolde. 

Ook de gemeente benadrukte tijdens de behandeling voor de Adviescommissie bezwaarschriftten dat er van belangenverstrengeling geen sprake was, dat Walraven pas solliciteerde toen het advies al klaar was, en dat de procedures dus netjes waren gevolgd en dat het bezwaar van Crossing Borger dan ook niet terecht was.

De commissie bezwaarschriften ziet dat echter anders, vooral omdat de sollicitatie voor de baan bij Writers Unlimited al vroeg in het jaar werd opengesteld, en de gesprekken met Crossing Border en Writers Unlimited toen nog plaatsvonden. Dus niet het moment dat zij solliciteerde was van belang, maar het moment dat de vacature bekend werd. 'Niet uit te sluiten valt dat het persoonlijke wegingsproces in deze aangelegenheid voor Walraven reeds eerder was aangevangen, gelet op de openstelling op 15 januari 2020 van de vacature, volgend op het aangekondigde vertrek van de directeur van Writers Unlimited', stelt commissie bezwaarschriften.

"Writers Unlimited had voor ‘Winternachten’, als concurrerend literair festival ten opzichte van Crossing Border, namelijk evenals Crossing Border subsidie aangevraagd. Om die reden had Walraven in ieder geval vanaf 11 februari 2020 - en ook reeds vanaf enig moment in de periode van 15 januari tot 11 februari 2020 - een tegenstrijdig belang met betrekking tot haar advisering rond de subsidiering van Crossing Border en Writers Unlimited, respectievelijk de vraag hoe subsidiegelden tussen deze twee gezelschappen, in onderlinge samenhang bezien, verdeeld zouden moeten worden. De argumenten van het college (gehanteerde beoordelingssysteem, geen persoonlijk belang Walraven, van dossiers afgehaald, Walraven stond niet negatief tegenover de aanvraag van Crossing Border) komen nagenoeg geheel overeen met die welke in de Theatercompagniecasus zijn gebezigd", zo meldt de bezwarencommissie.

Het bevreemdt de commissie ook dat het college nooit een nadere inhoudelijke onderbouwing of toelichting heeft gegeven waarom het subsidiebedrag aanvankelijk nihil was en na een amendement  van de raad ineens 140.000 euro. "Uit de stukken rond het besluit van de gemeenteraad is dit evenmin af te leiden."

Dat betekent niet volgens de commissie dat de hele subsidie aan Crossing Border moet worden toegekend. "In de van toepassing zijnde (subsidie)regelgeving is geen rechtsregel te vinden die een dergelijke conclusie rechtvaardigt. Integendeel: volgens vaste jurisprudentie heeft het college een ruime mate van beleidsvrijheid bij het verlenen en wijzigen van subsidies. "

Maar, de Acb ziet niet in waarom het voor het college niet mogelijk zou zijn om opnieuw advies te vragen op een wijze die voldoet aan de eisen zoals deze zijn gesteld in het Reglement. "Dit, om het gebrek in de totstandkoming van het deskundigenadvies te herstellen en het nieuwe advies ten grondslag te leggen aan de te nemen beslissing op bezwaar. Gelet op het vorenstaande kan het bestreden besluit niet ongewijzigd in stand blijven."

Het besluit van de commissie is duideijk: zijn adviseert het bestreden besluit te herroepen in die zin dat het college een nieuw advies vraagt dat voldoet aan de eisen van het Reglement. Bij de te nemen beslissing op bezwaar kan het college het nieuwe advies gebruiken voor het beslissen op het bezwaarschrift van Crossing Border.