Dagblad070 | Rijk stelt Den Haag voor grote uitdagingen

Rijk stelt Den Haag voor grote uitdagingen

mainImage

Het nieuwe college heeft de voorjaarsnota 2019 gepresenteerd en uit de cijfers blijkt dat Den Haag er financieel gezond voor staat, maar dat de tijden van grote overschotten achter ons liggen.

De grootste uitdagingen voor de gemeente Den Haag komen grotendeels voort uit Rijksbeleid en ontwikkelingen waarop de stad niet direct invloed heeft. Op een begroting van circa 2,5 miljard euro per jaar leveren die een structureel tekort op van 6,6 miljoen euro in 2019, 8,6 miljoen euro in 2020, 18,4 miljoen euro in 2021, 14,5 miljoen euro in 2022 en 13,7 miljoen euro in 2023 en verder.

“Anders dan het Rijk moet een gemeente altijd een sluitende begroting hebben”, zegt wethouder Rachid Guernaoui (Financiën). “Wij staan dan ook voor een aanzienlijke financiële opgave, waarbij ruimte moet worden gevonden om de tekorten op te lossen én om te blijven investeren in de stad”. De wethouder ziet hiertoe mogelijkheden binnen de gestelde ambities in het coalitieakkoord.

Kijkend naar Rijksbeleid en andere externe factoren, zal onder meer de algemene uitkering uit het Gemeentefonds lager uitvallen. Bij het Rijk is sprake van onderbesteding: het geeft minder geld uit dan begroot. Het Gemeentefonds heeft hier last van, omdat het is gekoppeld aan de Rijksuitgaven, waardoor alle gemeenten minder geld krijgen dan begroot. Ook brengt de groei van de stad de komende jaren een stijging van onvermijdelijke kosten met zich mee, zoals voor beheer, onderhoud en dienstverlening.

Daarnaast zijn er de stijgende kosten van de zorg door een groeiende vraag naar specialistische jeugdzorg en ouderenzorg. Deze komen bovenop de geschetste tekorten.

“Jeugdhulp en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn zogenaamde open-einde-regelingen. Dat betekent dat wij als gemeente altijd aan iedereen de zorg geven die hij of zij nodig heeft. Dat zijn we wettelijk verplicht. De daarmee samenhangende kosten kunnen wij als gemeente niet alleen dragen, ook het Rijk zal over de brug moeten komen”, aldus wethouder Guernaoui.

Hij is dan ook blij dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hierover vorige week de noodklok heeft geluid bij het Rijk door middel van een open brief aan het kabinet namens alle gemeenten. “We doen er al het mogelijke aan om de stijgende kosten als gemeente op te vangen en de kwaliteit van de zorg te behouden. Dit doen we samen met zorgaanbieders waar we goede afspraken mee maken. Tegelijk hebben we het kabinet keihard nodig om de tekorten te dichten”.

De komende periode, wanneer de nieuwe begroting wordt voorbereid, zullen de verschillende financiële opgaven en mogelijke oplossingen tegen elkaar worden afgewogen. “Dit zal lastige keuzes met zich meebrengen”, voorspelt Guernaoui. De uitkomst van de gemaakte keuzes zal zichtbaar zijn in een sluitende ontwerpbegroting 2020-2023, die de gemeenteraad in september ontvangt.